+91 86065 49503

കൊല്ലംജില്ലയിൽ_പുനലൂർ_ആശാഭവനിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം
(20-08-2023) ഞായറാഴ്ച്ച കളേഴ്സ് കെയർ ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റിന്റെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണസദ്യയുമു
ണ്ട്, അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു കൊണ്ട് ഓണം ആഘോഷിച്ചു.